KONSULTANT POZYTYWNY D/S ZDROWIA – KURS PODSTAWOWY PPT

Serdecznie zapraszamy na kolejną już
XIX edycję, kursu podstawowego PPT,
która rozpocznie się w czerwcu 2024 roku.

KURS ONLINE

dr Roman Ciesielski
dr n. med. Roman Ciesielski
Kurs adresowany jest do:
 • psychiatrów,
 • psychologów,
 • pedagogów,
 • socjologów,
 • nauczycieli,
 • rehabilitantów,
 • pielęgniarek,
 • innych specjalistów z obszaru zdrowia, oświaty i edukacji
Absolwenci kursu – KONSULTANT D/S ZDROWIA otrzymują certyfikat WAPP (World Association for Positive Psychotherapy, Wiesbaden).

Ukończenie kurs podstawowego w ujęciu TPP otwiera drogę do dalszej edukacji na poziomie mistrzowskim – PSYCHOTERAPEUTA TRANSKULTUROWEJ PSYCHOTERAPII POZYTYWNEJ – certyfikat WAPP (World Association for Positive Psychotherapy, Wiesbaden)

Program obejmuje

Seminarium I
Wprowadzenie do TPP – 30 h
 • podstawowe koncepcje TPP;
 • historia i rozwój TPP;
 • holistyczna wizja człowieka i świata oraz podejście i rozumienie transkulturowe;
 • trzy filary TPP;
 • Model Równowagi (dystrybucja energii życiowej, rozpoznawanie zasobów, reakcje konfliktowe);
 • Wymiary Modelowania;
 • potencjalności aktywne ich funkcje w zdrowiu i chorobie;
 • trzy etapy interakcji;
 • pięć kroków procesu konsultacyjnego;

Oczekiwane rezultaty:

Patrycja Badecka
0
godzin

Termin:
07-09.06.2024

Znam

 1. podstawowe założenia TPP
 2. holistyczny wizerunek człowieka i świata w TPP
 3. trzy filary TPP
 4. Model Równowagi jako narzędzie diagnostyczne
 5. wymiary modelowania -poszerzenie perspektywy społeczno-kulturowej
 6. zdolności podstawowe, potencjalności aktywne- ich geneza, rozwój oraz funkcje
 7. trzy etapy interakcji w rozwoju psychicznym człowieka i w obszarze relacji konsultant-pacjent
 8. pięć kroków procesu konsultacyjnego

Rozumiem i doświadczam

 1. podejście humanistyczne i transkulturowe w TPP
 2. zasadę „Positum”
 3. koncepcję potencjalności podstawowych i wtórnych oraz ich analizę w doświadczeniu własnym
 4. Model Równowagi i wymiary modelowania jako narzędzia do analizy dystrybucji energii, potencjalności aktywnych, typów reakcji w sytuacji konfliktu, zasobów psychologicznych i systemowych
 5. analiza trzech etapów interakcji w relacji konsultant-pacjent oraz zastosowanie pięciu kroków 

Potrafię

 1. okazywać tolerancję i szacunek wobec siebie i pacjenta
 2. stosować perspektywę transkulturową i pozytywne przeformułowania
 3. zastosować Model Równowagi w pracy z pacjentem w celu ustalenia diagnozy funkcjonalnej
 4. posługiwać się modelem trzech etapów interakcji
 5. rozpoznawać swoją pozycję w relacji terapeutycznej,
 6. określać etapy pracy z klientem i je systematycznie realizować

Seminarium II
Diagnoza konfliktów i praca z konfliktami – 30 h

 • model konfliktów wg TPP (konflikt aktualny, podstawowy, wewnętrzny i kluczowy);
 • teoria mikrotraum wg Peseschkiana;
 • analiza różnicowa – Inwentarz Analizy Różnicowej (IAR);
 • analiza przełomowych wydarzeń życiowych;
 • pięć etapów rozwiązywaniu konfliktów;
 • studium przypadków

Oczekiwane rezultaty:

Klaudia Sujecka
0
godzin

Termin:
13-15.09.2024

Znam

 1. zdolności podstawowe i ich rozwój
 2. potencjalności podstawowe i wtórne i sposoby ich uczenia się
 3. 4 wymiary modelowania, relacji oraz odpowiedzialności
 4. model konfliktów aktualny, wewnętrzny, podstawowy oraz kluczowy i ich wzajemne powiązanie
 5. teorię makro i mikrotraumy
 6. 5 etapów rozwiązywania konfliktów

Rozumiem i doświadczam

 1. w jaki sposób różnicują się zdolności podstawowe w potencjalności aktywne i jak to było w moim doświadczeniu
 2. moje potencjalności aktywne i sposób w jaki się ich nauczyłam/łem
 3. w jaki sposób moje konflikty podstawowe wpływają na konflikty aktualne i jakie przekonania podstawowe za nimi stoją
 4. jaki jest wpływ ważnych wydarzeń życiowych na mój dobrostan psychofizyczny
 5. jestem świadomy -a 4 obszarów relacyjnych w moim życiu i jak są one powiązane z wymiarami modelowania z przeszłości
 6. odpowiedzialności w 4 obszarach życia

Potrafię

 1. edukować klienta w zakresie rozwoju i różnicowania potencjalności
 2. zastosować analizę ważnych wydarzeń życiowych w pracy z klientem
 3. stosować IAR w pracy indywidualnej jak i w pracy z parą czy rodziną
 4. identyfikować potencjalności zawarte w konfliktach: aktualnym, podstawowym i wewnętrznym
 5. rozróżniać i stosować w pracy z klientem 4 wymiary modelowania, 4 wymiary relacyjne i 4 wymiary odpowiedzialności
 6. pracować nad identyfikacją i uelastycznieniem konfliktu kluczowego klienta
 7. korzystać z 5 etapowego procesu rozwiązywania konfliktów, również jako narzędzia samopomocy

Seminarium III
Relacja konsultant-klient oraz proces konsultacji w ujęciu Psychoterapii Pozytywnej – 30 h

 • Trzy etapy interakcji (przyłączenie, zróżnicowanie, oddzielenie).
 • Podstawowe zasady pierwszego wywiadu.
 • Kontrakt w pracy konsultanta.
 • Struktura i etapy procesu konsultacji wg TPP (obserwacja, inwentarz, wzmocnienie sytuacyjne, werbalizacja, rozszerzenie celów).
 • Pięć etapów procesu konsultacji.
 • Dostrojenie interwencji do etapów procesu konsultacji.

Oczekiwane rezultaty:

Aleksandra Zarek
0
godzin

Termin:
15-17.11.2024

Znam

 1. założenia TPP obejmujące pozytywną, holistyczną i transkulturową wizję człowieka, a także koncepcję rozwojową i salutogenetyczną
 2. trzy etapy/fazy interakcji (przyłączenie, różnicowanie, oddzielenie) jako elementy dynamiki relacji interpersonalnej i terapeutycznej oraz jako działanie strategiczne
 3. podstawowe zasady pierwszego wywiadu obejmujące cele i oczekiwania klienta oraz zadania terapeuty i klienta, a także werbalne i niewerbalne zachowania terapeuty, w kontekście trzech etapów interakcji
 4. zasady etyczne i metody pracy opisujące naturę kontraktu w pracy konsultanta TPP z klientem
 5. pięć etapów procesu konsultacji w TPP (obserwacja, inwentarz, wzmocnienie sytuacyjne, werbalizacja, rozszerzenie celów) w kontekście założeń i celów terapii, dynamiki relacji, stosowanych interwencji oraz odpowiedzialności za proces zmiany

Rozumiem i doświadczam

 1. analizuje i opisuje swoje doświadczenie w kontekście zasady „Positum”, obszarów Modelu Równowagi, potencjalności i możliwości ich rozwoju oraz własnych zasobów, z uwzględnieniem kontekstu kulturowego
 2. w relacji osobistej i/lub relacji z klientem rozpoznaje formy realizacji każdego z trzech etapów interakcji oraz towarzyszące im własne reakcje
 3. identyfikuje i opisuje obszary do własnej pracy psychologicznej, a także motywację do tej zmiany i towarzyszące jej cele, oczekiwania, własne zasoby i styl poznawczy
 4. identyfikuje się z zasadami etycznymi i metodami pracy konsultanta TPP z klientem
 5. rozpoznaje i opisuje pięć etapów procesu konsultacji TPP we własnym doświadczeniu w relacji z klientem lub w procesie zmiany psychologicznej w relacji z bliską osobą

Potrafię

 1. scharakteryzować klienta w kontekście zasady „Positum”, obszarów Modelu Równowagi, potencjalności i możliwości ich rozwoju oraz zasobów klienta, z uwzględnieniem kontekstu kulturowego 
 2. opisać zasadę, cel i sposób przejawiania się w relacji każdego z trzech etapów interakcji (zarówno interpersonalnej, jak i terapeutycznej), podać przykład sygnału oraz komunikatu charakterystycznego dla danego etapu, wskazać etap interakcji w odniesieniu do działań terapeuty, opisać przebieg relacji osobistej lub relacji z klientem w kontekście trzech etapów interakcji
 3. przeprowadzić symulowaną rozmowę z klientem, prezentując adekwatne zachowania niewerbalne oraz formułując pytania i inne interwencje właściwe dla danej fazy interakcji, wskazujące na prawidłowe rozpoznanie celów i oczekiwań klienta, jego motywacji do zmiany i zasobów, a także stylu poznawczego; wskazać obszary do pracy, uzgodnić dalsze działania
 4. formułować wyjaśnienia dotyczące zasad etycznych i metod pracy konsultanta TPP z klientem
 5. scharakteryzować pięć etapów procesu konsultacji w TPP w kontekście: czasu trwania (liczby sesji), rodzaju pozyskiwanych informacji o kliencie i obrazujących ich modeli TPP, wymiarów samoświadomości i odpowiedzialności, wykorzystywanych interwencji (w tym instrumentów TPP); opisać pięć etapów procesu konsultacji w odniesieniu do trzech etapów interakcji
 6. opisać proces zmiany psychologicznej z wykorzystaniem pięciu etapów konsultacji w TPP (dotyczący pracy z klientem lub osobistej zmiany)

Seminarium IV
Podstawowe narzędzia i techniki w pracy konsultanta – 30 h

 • zasada „Positum” – zastosowania praktyczne;
 • Salutogeneza w procesie diagnozy i konsultacji,
 • wzorce, tradycje i wartości międzykulturowe;
 • zastosowanie przypowieści, metafor i bajek w procesie konsultacji;
 • rozwój strategii samopomocy;
 • studium przypadków

Oczekiwane rezultaty:

Klaudia Sujecka
0
godzin

Terminy:
10-12.01.2025

Znam

 1. główne narzędzia pracy z klientem w oparciu o zasadę „Positum”
 2. historię, założenia i rolę pojęcia salutogenezy w procesie diagnozy i psychoterapii
 3. rolę, funkcje oraz możliwości zastosowania przypowieści, metafor i bajek na każdym z etapów procesu psychoterapii
 4. istotę pojęcia samopomocy jako czynnika warunkującego zmianę w procesie Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej

Rozumiem i doświadczam

 1. wpływu podejścia wynikającego z zastosowania zasady „Positum” na moją perspektywę w relacjach interpersonalnych oraz relację z samym sobą
 2. roli pozytywnego przeformułowania oraz jej wpływu na przebieg procesu psychoterapii, doświadczenie przez klienta nadziei i akceptacji oraz zmianę mojej perspektywy jako terapeuty
 3. roli własnych zasobów oraz czynników determinujących utrzymanie równowagi psychofizycznej w procesie zdrowienia oraz rozwiązywania sytuacji konfliktowych
 4. wpływu przekonań rodzinnych, tradycji kulturowych oraz doświadczeń międzykulturowych na podejmowane przeze mnie decyzje, działania oraz występujące konflikty
 5. roli opowieści, metafor, przysłów, powiedzeń oraz bajek w dotychczasowym rozwoju istotnych dla mnie potencjalności oraz wpływu powyższych form przekazu na kształtowanie się uwewnętrznionych standardów w przyszłości
 6. pozytywnego wpływu strategii samopomocy na rozwiązywanie doświadczanych przeze mnie konfliktów

Potrafię

 1. stosować odpowiadające kolejnym etapom procesu psychoterapii techniki i narzędzia pracy odnoszące się do zasady „Positum” oraz zgodne z ustalonym podczas wstępnych spotkań konsultacyjnych kierunkiem pracy
 2. identyfikować oraz nazywać w relacji z klientem czynniki sprzyjające utrzymaniu zdrowia oraz strategie radzenia sobie w sytuacjach stresowych poprzez identyfikację obowiązujących w kulturze klienta norm,
  tradycji i przekazów oraz zastosowanie przykładów transkulturowych, umożliwić inicjację procesu uświadamiania, nazywania, różnicowania oraz kształtowania istotnych z perspektywy terapii potencjalności 
 3. zastosować (z uwzględnieniem funkcji opowieści oraz zakładanego celu), odpowiadające kolejnym etapom procesu terapeutycznego bajki, opowieści, anegdoty czy powiedzenia
 4. korzystać w sposób celowy z narzędzi samopomocy odpowiednich dla kolejnych etapów procesu terapeutycznego oraz zachęcać klienta do stosowania ich poza gabinetem ( w formie zadań domowych, eksperymentów behawioralnych etc.)

 Doświadczenie  grupowe – self-experience 30 godz.

Oczekiwane rezultaty:

 • Ukształtowanie samoświadomości i osobistej analizy własnego funkcjonowania w relacjach intra i interpersonalnych w kontekście głównych założeń psychoterapii pozytywnej
 • Zrozumienie i przepracowanie osobistych wymiarów modelu równowagi, potencjalności aktywnych i wymiarów modelowania. Określenie w tym kontekście obszarów do pracy indywidualnej.
 • Identyfikacja i wykorzystanie zasobów własnych do pracy nad wzmocnieniem kompetencji osobistych i kompetencji konsultanta.
 • Doświadczenie własnego konfliktu podstawowego, kluczowego i wewnętrznego. Przepracowanie w sposób praktyczny wpływu psychodynamiki konfliktów na funkcjonowanie indywidualne. Określenie obszarów i motywacji własnej do pracy indywidualnej.
 • Zwiększenie zdolności do rozpoznawania problemów własnych, do umiejętnego zastosowania osobistej interwencji i do ulepszenia kontaktu z pacjentem.
Benita Dobrzańska
0
godzin

Terminy:
21-23.03.2025

Seminarium V
Zastosowania Psychoterapii Pozytywnej – 30 h

 • pierwsza konsultacja z rodziną;
 • ocena wskazań do psychoterapii;
 • zasady współpracy interdyscyplinarnej w pracy konsultanta;
 • sposoby integrowania wybranych technik i interwencji w pracy konsultanta;
 • studium przypadków;
 • kolokwium końcowe

Oczekiwane rezultaty:

Roman Ciesielski

Patrycja Badecka

0
godzin

Terminy:
9-11.05.2025

Znam

 1. wskazania do konsultacji rodzinnej zasady zbierania wywiadu i przeprowadzania konsultacji rodzinnej
 2. wskazania są do konsultacji oraz do psychoterapii
 3. zasady współpracy z wybranymi specjalistami w procesie konsultacyjnym
 4. zasady stosowania modelu transteoretycznego

Rozumiem i doświadczam

 1. swoje reakcje p/przeniesieniowe w kontakcie z rodziną pacjenta
 2. jak wpływam na funkcjonowanie systemu rodzinnego
 3. z jakich sposobów interwencji i narzędzi TPP korzystam i czym podyktowane są moje wybory
 4. jakie są zalety i trudności we współpracy interdyscyplinarnej

Potrafię

 1. przeprowadzić konsultację diagnostyczną z rodziną
 2. przeprowadzić interwencje wspierające z rodzinami
 3. dokonać oceny wskazań do psychoterapii i podjąć współprace interdyscyplinarną w tym zakresie
 4. dokonywać uzasadnionych wyborów odnośnie technik i narzędzie interwencji TPP oraz integrować je w moim modelu pracy
Kolokwium końcowe


Struktura zajęć

seminaria (teoria, praktyka)
0
godzin
self-experience
0
godzin

studiowanie literatury (przygotowanie do egzaminu)

0
godzin
egzamin ustny obejmuje prezentacja w power point jednego z 3 wybranych tematów

Koszt udziału w kursie

Koszt udziału w każdym ze zjazdów wynosić będzie 980 PLN.
Całkowity koszt szkolenia wyniesie 5880 PLN.
Ponadto, opłata związana z uzyskaniem certyfikatu wydane przez Światowe Stowarzyszenie Psychoterapii Pozytywnej wynosi 75 EUR.

Zgłoszenia

W celu rejestracji na szkolenie wypełnij ankietę zgłoszeniową wybierając przycisk poniżej.

Adres

ul. Sołtysowicka 65A
51-168 Wrocław

Dane kontaktowe

Email: info@wip.wroclaw.pl
Telefon: +48 71 372 72 15
Mobile: +48 534 006 296