KONSULTANT D/S PSYCHOSOMATYKI
– KURS PODSTAWOWY PPT –

(Zastosowanie transkulturowej psychoterapii pozytywnej w diagnozie i leczeniu zaburzeń psychosomatycznych)

Serdecznie zapraszamy na
I edycję kursu podstawowego PPT – Konsultant ds. psychosomatyki,
która rozpocznie się na jesień 2023 r. we Wrocławiu

Kurs jest wprowadzeniem do psychoterapii pozytywnej transkulturowej i otwiera drogę do dalszej edukacji na poziomie Mistrza PPT

dr Roman Ciesielski
dr n. med. Roman Ciesielski
Szkolenie jest adresowane do specjalistów, którzy w swojej codziennej praktyce regularnie spotykają pacjentów cierpiących z powodu zaburzeń czynnościowych narządów i układów takich jak: krążeniowy, oddechowy, pokarmowy, hormonalny, wydzielniczy czy mięśniowo-szkieletowy. W ramach holistycznego modelu transkulturowego (transkulturowa psychoterapia pozytywna) uczestnicy kursu zdobędą podstawowe umiejętności praktyczne w zakresie diagnozowania i konsultacji pacjentów z zaburzeniami psychosomatycznymi. Zgodnie z obserwacjami klinicznymi twórcy tego podejścia N. Peseschkiana objawy chorobowe są manifestacją nierozwiązanych konfliktów psychodynamicznych w obszarze wartości i wyrażają się one w ten sam sposób w różnych kręgach kulturowych. Transkulturowa psychoterapia pozytywna pomaga w odczytywaniu uniwersalnych znaczeń jakie wyrażają się w języku ciała i wspieraniu klientów i pacjentów w rozwoju i powrocie do zdrowia.

Do udziału w studium zapraszamy:

 • Lekarzy różnych specjalności
 • Psychologów
 • Rehabilitantów
 • Fizjoterapeutów
 • Psychoterapeutów
 • Pedagogów

oraz wszystkie osoby zajmujące się wsparciem psychologicznym.

Absolwenci kursu – Konsultant d/s Psychosomatyki otrzymują certyfikat WAPP (World Association for Positive Psychotherapy, Wiesbaden)

Ukończenie kurs z zakresu psychosomatyki w ujęciu TPP daje podstawy do udziału w kursie mistrzowskim – Psychoterapeuta Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej – certyfikat WAPP (World Association for Positive Psychotherapy, Wiesbaden).

Program obejmuje

1. Grupowe doświadczenie – self-experience 30 godz.

Celem self-experience będzie:

 • Ukształtowanie samoświadomości i osobistej analizy własnego funkcjonowania w relacjach intra i interpersonalnych w kontekście głównych założeń psychoterapii pozytywnej
 • Zrozumienie i przepracowanie osobistych wymiarów modelu równowagi, potencjalności aktywnych i wymiarów modelowania. Określenie w tym kontekście obszarów do pracy indywidualnej.
 • Identyfikacja i spożytkowanie sygnałów ciała i objawów fizycznych dla własnego rozwoju i zdrowienia.
 • Wykorzystanie zasobów własnych do pracy nad wzmocnieniem kompetencji osobistych i kompetencji konsultanta.
 • Doświadczenie własnego konfliktu podstawowego, kluczowego i wewnętrznego. Przepracowanie w sposób praktyczny wpływu psychodynamiki konfliktów na funkcjonowanie indywidualne. Określenie obszarów i motywacji własnej do pracy indywidualnej.
 • Zwiększenie zdolności do rozpoznawania problemów własnych, do umiejętnego zastosowania osobistej interwencji i do ulepszenia kontaktu z pacjentem.
B. Dobrzańska
0
godzin
2. Współczesne koncepcje, kryteria diagnostyczne, przyczyny powstania i rozwoju zaburzeń psychosomatycznych
 1. Holistyczne rozumienie zdrowia i choroby
 2. Model Równowagi Życiowej i jego praktyczne zastosowania
 3. Salutogeneza a patogeneza (koncepcja „positum”)
 4. Zdrowotne skutki stresu ostrego i przewlekłego (cztery jakości życia)
 5. Poznanie podstawowych strategii zarzadzania stresem
 6. Wybrane zagadnienia psychoneuroimmunologii (łuk psychosomatyczny)
 7. Najczęstsze zaburzenia psychosomatyczne (układ krążeniowy, oddechowy, pokarmowy, hormonalny, wydzielniczy czy mięśniowo-szkieletowy i inne)

Celem seminarium będzie:

 • Poznanie podstawowych koncepcji, kryteriów diagnostycznych i klasyfikacji zaburzeń psychosomatycznych
 • Przyswojenie modelu etiologii zaburzeń psychosomatycznych wg psychoterapii pozytywnej
 • Ocena jakości życia i dystrybucji energii życiowej (doświadczenie własne)
 • Ocena i rozumienie związków biopsychospołecznych oraz mechanizmów radzenia sobie ze stresem (doświadczenie własne)
 • Opanowanie podstawowych strategii radzenia sobie ze stresem
K. Sujecka
0
godzin
3. Podstawowe zasady transkulturowej psychoterapii pozytywnej w diagnozie i leczeniu zaburzeń psychosomatycznych – 30 godz.
 1. Podstawowe zasady transkulturowej psychoterapii pozytywnej (TPP)
 2. Potencjalności aktywne i ich funkcje w zdrowiu i chorobie oraz rozwoju osobistym
 3. Transkulturowa koncepcja człowieka i społeczny kontekst rozwoju ( analiza róznicowa potencjalności aktywnych oraz wymiary modelowania relacji)
 4. Pierwszy wywiad i planowanie procesu konsultacji w kontekście zaburzeń psychosomatycznych
 5. Rozwijanie i wzmacnianie strategii samopomocy w odpowiedzi na sygnały fizyczne i emocjonalne.
 6. Wprowadzenie do modelu konfliktów psychodynamicznych wg N. Peseschkiana
 7. Początki konsultacji pozytywnej w praktyce i doświadczeniu własnym
Celem seminarium będzie:
 • Poznanie podstawowych koncepcji TPP
 • Umiejętność zebrania wywiadu i zaplanowania konsultacji zgodnie z zasadami TPP
 • Zdolność przeprowadzenia analizy różnicowej w kontekście wartości i konstruktów osobistych
 • Umiejętność zastosowania podstawowych narzędzi TPP w rprocesie konsultacji pacjentów z zaburzeniami psychosomatycznymi (Model Równowagi Życiowej, Inwentarz Analizy Różnicowej, wymiary modelowania relacji, trzy etapy interakcji i inne)
A. Wiśniewska
0
godzin
4. Model konfliktów psychodynamicznych w ujęciu transkulturowej psychoterapii pozytywnej i praca z konfliktami
 • Teoria makro – i mikrotraum i związki z zaburzeniami psychosomatycznymi
 • Model konfliktów psychodynamicznych (konflikt aktualny, konflikt podstawowy, konflikt wewnętrzny)
 • Analiza treści i dynamiki konfliktów (Inwentarz Analizy Różnicowej)
 • Wymiary modelowania
 • Metody pozytywnego rozwiązywania konfliktów i przykłady interwencji
 • Zastosowania metafory, bajki, przypowieści oraz przykładów transkulturowych w pracy z pacjentami z zaburzeniami psychosomatycznymi
 • Prezentacja kazusów i konsultacje

Celem seminarium będzie:

 • Odkrywania własnych wartości i przekonań leżących u podstaw objawów psychosomatycznych (doświadczenie własne)
 • Poznanie modelu konfliktów psychodynamicznych wg TPP u pacjentów z zaburzeniami psychosomatycznymi
 • Umiejętność zastosowania podstawowych narzędzi TPP celem pozytywnego rozwiązywania konfliktów u pacjentów z zaburzeniami psychosomatycznymi
 • Opanowanie podstawowych zasad komunikacji niedyrektywnej w procesie konsultacji
P. Badecka
0
godzin
5. Relacja konsultant klient oraz fazy i struktura procesu konsultacyjnego w pracy z pacjentami psychosomatycznymi
 • Relacja terapeutyczna (trzy etapy interakcji: przyłączenie, zróżnicowanie i oddzielenie)
 • Fazy procesu konsultacyjnego (pięć etapów: obserwacja, inwentarz, wzmocnienie sytuacyjne, werbalizacja, rozszerzenie celów)
 • Przykładowe interwencje na poszczególnych etapach procesu konsultacyjnego
 • Rozumienie symboliki objawów i przykłady transkulturowe
 • Komunikacja niedyrektywna (metafory, przypowieści, bajki i inne)
 • Rozwój strategii radzenia sobie ze stresem
 • Wybrane techniki w pracy konsultanta i ich praktyczne zastosowania

Celem seminarium będzie:

 • Poznanie i analiza wymiarów relacji konsultant – klient
 • Umiejętność planowania poszczególnych etapów procesu konsultacyjnego i edukowanie klienta w tym zakresie
 • Pogłębione opanowanie zasad komunikacji niedyrektywnej
 • Opanowanie podstawowych strategii radzenia sobie ze stresem
A. Zarek
0
godzin
6. Systemowe rozumienie zaburzeń psychosomatycznych
 • Podstawowe pojęcia terapii systemowej (granice, podsystemy, koalicje, triangulacje i inne)
 • Funkcja objawów psychosomatycznych w kontekście rodzinnym
 • Charakterystyka rodzin z zaburzeniami psychosomatycznymi na przykładzie zaburzeń odżywiania
 • Formy pracy z systemem rodzinnym (aktywowanie zasobów rodzinnych, eksternalizacja objawów, genogram rodzinny, zadania domowe i inne)
 • Zastosowania modelu salutogenezy wg TPP w pracy z rodzinami psychosomatycznymi
 • Prezentacja kazusów

Celem seminarium będzie:

 • Rozumienie systemowego zaburzeń psychosomatycznych
 • Zdolność budowania przymierza z rodziną i uruchomienie zasobów systemowych
 • Umiejętność poprowadzenia konsultacji rodzinnej celem opracowania dalszych strategii pracy z rodziną
 • Umiejętność posługiwanie się modelem salutogenezy wg TPP
dr Roman Ciesielski
R. Ciesielski
0
godzin
Kolokwium końcowe

Struktura zajęć

seminaria (teoria, praktyka)
0
godzin
self-experience
0
godzin

studiowanie literatury (przygotowanie do egzaminu)

0
godzin
egzamin ustny obejmuje prezentacja w power point jednego z 3 wybranych tematów

Koszt udziału w kursie

Koszt udziału w każdym ze zjazdów wynosić będzie 980 PLN.
Całkowity koszt szkolenia wyniesie 5880 PLN.
Ponadto, opłata związana z uzyskaniem certyfikatu wydane przez Światowe Stowarzyszenie Psychoterapii Pozytywnej wynosi 75 EUR.

Zgłoszenia

W celu rejestracji na szkolenie wypełnij ankietę zgłoszeniową wybierając przycisk poniżej.

Adres

ul. Sołtysowicka 65A
51-168 Wrocław

Dane kontaktowe

Email: info@wip.wroclaw.pl
Telefon: +48 71 372 72 15
Mobile: +48 534 006 296